Politika RPM

Politika integrovaného systému managementu společnosti RPM Group

Naším cílem je uspokojování potřeb zákazníka v oblasti facility services (např. úklidových prací, technické správy budov, energetického managementu, zajišťování BOZP a PO aj.) na základě zajištění způsobilosti personálního, technického a materiálního zabezpečení všech vykonávaných činností pomocí zavedeného a certifikovaného systému managementu kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací. Udržování a trvalé zlepšování integrovaného systému je základní podmínka k dosažení tohoto cíle.

Základním kamenem části systému managementu, týkající se informační bezpečnosti, je zabezpečit kontinuální integritu, dostupnost a důvěrnost datových a jiných aktiv.

Naším zájmem je chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužiti, prozrazení nebo zničení a to včetně informací našich zákazníků a partnerů.

Naše firma chce profesionálním způsobem dosáhnout vedoucí pozice na trhu poskytováním služeb s důrazem na:

 • vysokou kvalitu svých služeb podle požadavků zákazníka,
 • dodržování optimálních nákladů a finanční disciplíny
 • předcházení a snižování zatěžování životního prostředí
 • předcházení a zabránění ohrožování a poškozování lidského zdraví
 • prevenci rizik a stálé zlepšování pracovních podmínek
 • řízení rozvoje informační bezpečnosti uvnitř společnosti i na rozhraních s našimi zákazníky i partnery
 • dosažení, udržování a zlepšování ochrany aktiv společnosti i našich zákazníků a partnerů.

Plnění všech relevantních legislativních předpisů pro ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany informací chápeme jako samozřejmý základ integrovaného systému managementu.

Proto požadujeme od všech zaměstnanců dodržování stanovených parametrů v oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací při výkonu všech činností ve firmě. Ve svém důsledku je tento fakt zpětně výhodný i pro všechny zaměstnance naší firmy, kteří jsou vedeni k chápání integrovaného systému managementu jako nezbytné součásti své práce.

Výše uvedených strategických cílů společnosti se vrcholové vedení snaží dosáhnout především zaměřením na:

 • budování a upevnění vedoucí pozice v oboru facility services s cílem oslovit co nejširší okruh zákazníků
 • dosažení objemového a finančního růstu v jednotlivých oblastech svých činností
 • zajištění, aby firma byla vnímána všemi externími společnostmi jako specialista na kompletní zajištění facility services
 • rozvíjení úrovně technologie jednotlivých činností za účelem zabezpečení kvality služeb a zvyšování efektivnosti
 • rozvíjení odborné kvalifikace zaměstnanců a zavádění pracovních postupů, které povedou ke zvyšování spokojenosti zákazníků a zvýšení úrovně správy informačního sytému a uživatelské úrovně všech zaměstnanců
 • zajištění odpovědného přístupu k životnímu prostředí včetně pracovních podmínek
 • zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích
 • prosazování BOZP vedoucími pracovníky na všech jimi řízených úsecích a projednávání této oblasti se zaměstnanci
 • zvyšování účinnosti integrovaného systému managementu pravidelným monitorováním:
  • plnění cílů a cílových hodnot vycházejících z analýzy rizik a této politiky
  • hodnocení rizik
  • řízení bezpečnostních událostí a incidentů
  • úrovně plnění nápravných a preventivních opatření
 • obranu před neautorizovaným fyzickým přístupem, poškozením a ohrožováním prostoru a informací organizace
 • zabezpečení správného a bezpečného provozu prostředků zpracovávajících informace.
 • řízení přístupu k informacím.
 • ověřování stavu bezpečnosti metodami pravidelných kontrol, vedení záznamů, nezávislými interními a externími audity
 • prezentování profesionálního přístupu a postavení skupiny RPM Group na současném trhu přesvědčivým a pevným uplatňování zásad informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám
 • poskytování potřebné míry jistoty zákazníkům, smluvním partnerům, ale i svým zaměstnancům při nakládání s jejich aktivy a informacem.

Všechny procesy ve firmě jsou řízeny a prováděny v souladu s požadavky ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001.

Všichni zaměstnanci společnosti, jakož i smluvní partneři a třetí strany, jsou informováni o nutnosti naplňování této politiky v praxi s aktivní podporou vedení naší společnosti, které tuto politiku schválilo.

Na tuto Politiku RPM Group bezprostředně navazuje dokument Bezpečnostní politika RPM Group, který je externím stranám dostupný na vyžádání.

V Praze dne 1.3.2018

Ing.Roman Podhorský, generální ředitel

Tisk stránky